Informacje o fundacji

Fundacja „Zielona Przystań” powstała z potrzeby serca. Powstała, aby jeszcze lepiej pomagać chorym, starszym i niepełnosprawnym. Jej twórcami są osoby, które od lat pracują w Tarnowie i regionie na rzecz potrzebujących, często wolontaryjnie.

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra i pożytku publicznego w zakresie: 1. Działalności w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa); 2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej; 3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspierania osób zależnych i niesamodzielnych; 4. Działalności charytatywnej; 5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 6. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 7. Ochrony i promocji zdrowia; 8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz zatrudnienia socjalnego; 10. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 11. Działalności na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym; 12. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności przedsiębiorczości społecznej; 13. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej; 14. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 15. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 16. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku; 17. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 18. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 19. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 20. Turystyki i krajoznawstwa; 21. Porządku i bezpieczeństwa publicznego; 22. Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 23. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 24. Ratownictwa i ochrony ludności; 25. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 26. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 27. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 28. Promocji i organizacji wolontariatu; 29. Pomocy Polonii i Polakom za granicą; 30. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych; 31. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą; 32. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 33. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; 34. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji.

Dowiedz się więcej na naszej stronie: 
Odwiedź nasze profile społecznościowe:

Zebraliśmy dla tej fundacji:

1
0
5

.

1

Agata G. (04-03-2019)

Fundacja "Zielona Przystań"

12.00 zł
Kinga B. (18-03-2019)

Fundacja "Zielona Przystań"

11.20 zł
Karolina P. (04-03-2019)

Fundacja "Zielona Przystań"

12.60 zł

Dane kontaktowe:


Adres fundacji: 33-100 Tarnów, ul. Skargi 29a

NIP: 8733266293

Tel./fax: 507127311

Adres e-mail: fundacjazielonaprzystan@gmail.com


Jak pomagamy?


Fundacja Zielona Przystań obejmuje swoją stałą pomocą Igora i Wiktora Węgrzyn z Woli Rzędzińskiej koło Tarnowa. Igor i Witor to bliźnięta urodzone 20 kwietnia 2016 r. W październiku 2017 r. pojawiły się pierwsze oznaki choroby. Chłopcy zmagają się z chorobą, której do tej pory do końca nie udało się zdiagnozować. Objawia się ona m.in. postępującą błyskawicznie utratą wzroku, atakami drgawek oraz zaburzeniami równowagi i chodu. Bracia przez półtora roku rozwijali się prawidłowo. Ich zachowanie nie dawało żadnych powodów do niepokoju aż do 20 października 2017 roku. Wtedy to u Igorka pojawił się oczopląs. Lekarz rodzinny skierował chłopca do szpitala, gdzie przebadano dziecko pod kątem nowotworu. Wyniki badań na szczęście nie potwierdziły najgorszego, niemniej jednak nie uspokoiło to rodziców. W poszukiwaniu źródeł oczopląsu, chłopiec przebadany został m. in. przez trzech różnych okulistów oraz przez laryngologa, gdyż problemy z oczami wystąpiły u niego po przebytej wcześniej silnej infekcji połączonej z zapaleniem uszu. Igor diagnozowany był również neurologicznie, ale nikt nie był w stanie jednoznacznie stwierdzić, co mu jest. W międzyczasie pojawiły się obawy o zdrowie drugiego z bliźniaków. Wiktor mimo skończonych 20 miesięcy, słabo radził sobie z chodzeniem. Miał problemy z utrzymaniem równowagi i można było wyraźnie zaobserwować, że w porównaniu z Igorem jego rozwój przebiega znacznie wolniej. W Klinice w Łodzi bliźniacy przeszli specjalistyczne badania, w efekcie których okazało się, że Igorek ma poważne zmiany na dnie oka. Niedługo potem podobne zmiany stwierdzono również u Wiktorka. Chłopcy mają duże zwyrodnienia siatkówki. A to oznacza znaczne niedowidzenie lub całkowitą utratę widzenia. Jedyną realną szansą na poprawę jakości widzenia i komfortu życia dzieci jest w tym monecie intensywna, stała rehabilitacja wzrokui innych zmysłów. Lekarze przez kilka miesięcy podejrzewali, że dzieci cierpią na chorobę genetyczną – wrodzoną ślepotę Lebera. Teraz jednak skłaniają się ku temu, że może być to odmiana bardzo rzadkiej i nieuleczalnej, genetycznej choroby, nazywanej zespołem Battena. Poza postępującąw szybkim tempie utratą wzroku, nadpobudliwością i kłopotami z koordynacją ruchową osoby, które cierpią na tę chorobę, mają często także ataki drgawkowe i padaczkowe. Te niestety pojawiły się już u obu bliźniaków. W przypadku Wiktorka jeden z takich napadów drgawek trwał aż sześć godzin. U Igorka przybrał on tak poważną postać, że chłopiec stracił przytomność. Mimo przeciwności losu rodzice starają się stworzyć dla swoich pociech warunki do ich rozwoju. Chłopcy wymagają codziennej rehabilitacji i intensywnego wsparcia różnych specjalistów. A to jest bardzo kosztowne. Same badania genetyczne to wydatek kilkunastu tysięcy złotych. Uzyskane środki są przeznaczane m.in. na badania genetyczne, leczenie i rehabilitację dzieci. Pieniądze można wpłacać na konto: nr konta: 49160014621814216220000005 z dopiskiem dla Igora i Wiktora Za każdą pomoc z serca dziękujemy!